ข่าววันนี้ ดอกเบี้ยรถแบบใหม่ มีผลแล้ว ลดต้นลดดอก ปิดบัญชีต้องได้รับส่วนลด

ชี้แจงสาระสำคัญของประกาศประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 มีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

     1. การกำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ 3 ประเภท

  • รถยนต์ใหม่ ต้องไม่เกินอัตรา 10% ต่อปี
  • รถยนต์ใช้แล้ว ต้องไม่เกินอัตรา 15% ต่อปี
  • รถจักรยานยนต์ ต้องไม่เกิน 23% ต่อปี

2. หากผู้เช่าซื้อนำเงินมาชำระก่อนครบกำหนด หรือ ปิดบัญชี จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดแบ่งเป็น 3 กรณี

3. กรณีนำรถออกขายทอดตลาด

4. การคิดเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระ